Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông năm 2023 Công ty CP Địa ốc Xây dựng và Đầu tư Sài Gòn

THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 
THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CP ĐỊA ỐC XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ SÀI GÒN

 

Kính gửi: Quý cổ đông 

 

Công ty CP Địa ốc Xây dựng và Đầu tư Sài Gòn (“SCTI”)

Địa chỉ: 19/6C Lương Định Của, phường An Khánh, Tp.Thủ Đức, Tp.Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Mã số doanh nghiệp: 0306 728 597

Trân trọng thông báo:

 1. Triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2023 của SCTI:
 • Thời gian: 14 giờ 00, ngày 10 tháng 01 năm 2023.
 • Địa điểm: Số 74 Lương Định Của, phường An Khánh, Tp.Thủ Đức, Tp.Hồ Chí Minh, Việt Nam.
 1. Đối tượng tham gia Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023:
 • Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần Công ty CP Địa ốc Xây dựng và Đầu tư Sài Gòn có tên trong danh sách cổ đông chốt tại ngày 30/11/2022(sau đây gọi là “Danh sách cổ đông có quyền dự họp”) hoặc người được ủy quyền hợp pháp của cổ đông có tên trong Danh sách cổ đông có quyền dự họp.
 • Trường hợp không thể trực tiếp tham dự cuộc họp, cổ đông có tên trong Danh sách cổ đông có quyền dự họp có thể ủy quyền cho đại diện tham dự. Việc ủy quyền phải làm bằng văn bản, được lập theo quy định của pháp luật về dân sự và phải nêu rõ tên cá nhân, tổ chức được ủy quyền và số lượng cổ phần được ủy quyền, có chữ ký xác nhận (đối với cổ đông là cá nhân) hoặc ký tên, đóng dấu hợp lệ (đối với cổ đông là tổ chức, cơ quan)
 • Cá nhân, tổ chức được ủy quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông phải xuất trình văn bản ủy quyền khi đăng ký dự họp trước khi vào phòng họp.
 1. Nội dung chương trình Đại hội

Thông qua các Tờ trình của Hội đồng quản trị trình ĐHĐCĐ về các nội dung sau đây:

 • Báo cáo tổng kết hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022, phương hướng hoạt động năm 2023;
 • Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023;
 • Nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (nếu có).
 1. Đăng ký tham dự Đại hội

Khi đến tham dự Đại hội, đề nghị Quý cổ đông hoặc Người được ủy quyền tham dự mang theo Thông báo mời họp và các giấy tờ chứng minh tư cách cổ đông theo hướng dẫn trong Giấy xác nhận tham dự để Ban Tổ chức kiểm tra và phân phối tài liệu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *