Giá trị cốt lõi

  • Chính trực

Là sự liêm chính, trung thực; nói đúng và làm đúng những điều mình nghĩ; không gian dối để trục lợi, không gây phương hại đến người khác.

  • Hiệu quả

Là việc đạt được các kết quả cụ thể tích cực, hành động có mục đích rõ ràng, luôn đánh giá và thực hiện các công việc mang lại kết quả tốt.

  • Chuyên nghiệp

Là sự chuyên tâm vào nghề nghiệp chuyên môn.

Đối với cấp quản lý: Công việc phải giao đúng người có chuyên môn.

Đối với Cán bộ nv: “Nhất nghệ tinh, nhất thân vinh”, làm việc có kế hoạch, có quy trình, hợp tác làm việc theo nhóm, áp dụng công nghệ, sáng tạo…